Producenci

Produkt dnia
Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(obowiązuje od 20 listopada 2015 roku) 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu Ekome, dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną. 
 3. Sklep (Sklep Ekome) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ekome.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 4. Towar - produkty prezentowane w sklepie Ekome.
 5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę towaru wraz z wybranym sposobem przesyłki i ceną za przesyłkę.
 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ekome Sp. z o.o. a Klientem, zawierana drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu Ekome;
 7. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Nr rachunku bankowego/nr konta bankowego/konto bankowe: rachunek Ekome Sp. z o.o. w mBank 94 1140 2004 0000 3302 7752 9589.

II. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ekome.pl i spełnia warunki regulaminu opisanego w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep Ekome, działający pod adresem www.ekome.pl prowadzony jest przez: Ekome Sp. z o.o., ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy w Gdańsk – Północ w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292179, NIP 5842742153, Regon 220524218. Tel: 603039243, www.ekome.pl.
 3. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.
 4. Niniejszy Regulamin określa: Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej, c) Chrome 15.x, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu Ekome,
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu Ekome,
  • zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Ekome.
 5. W celu korzystania ze sklepu Ekome Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ekome Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu Ekome do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ekome.pl oraz pobrać go i wydrukować. Link do Regulaminu dostarczony jest także w wiadomości elektronicznej przesyłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Rejestracja w sklepie Ekome następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego stronie sklepu pod adresem www.ekome.pl.
 2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i wyrażenie zgody na treść Regulaminu (zaakceptowanie treści) oraz podanie danych osobowych i kontaktowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Ekome Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu Ekome, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient podał w trakcie rejestracji w sklepie Ekome dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; dopuścił się za pośrednictwem sklepu Ekome naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu Ekome; dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep Ekome za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu Ekome lub Ekome Sp. z o.o.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w usługami, sklep Ekome podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach: 10:00-16:00, z wyłączeniem dni wolnych oraz urlopów. Preferowany jest kontakt drogą elektroniczną.
 6. Ekome Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nie uregulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość, w takim przypadku sklep Ekome zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie będzie anulowane, jeśli sklep Ekome nie będzie mógł potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania ze sklepu Ekome w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu Ekome niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania ze sklepu Ekome w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Ekome Sp. z o.o., korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu Ekome jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze sklepu Ekome w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu sklep Ekome należy wejść na stronę internetową www.ekome.pl dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz proponowane sposoby przesyłki wraz z kosztami. Po wybraniu sposobu przesyłki według wyświetlanego komunikatu wyświetli się zamówienie końcowe zawierające ilość i ceny produktów wraz z określeniem wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia.
 6. Opublikowane w sklepie internetowym informacje o produktach nie stanowią oferty, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy oferty nabycia określonego produktu. 
 8. Wysłanie faktury do złożonego przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ekome Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Umowę traktuje się za zawartą, gdy zostanie przesłana Klientowi faktura, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem. 
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. DOSTAWA

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do terenu Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku zamówień do krajów spoza Polski, prosimy o kontakt z Ekome Sp. z o.o. przez formularz kontaktowy, Tel: 508788030 lub email w celu uzgodnienia odrębnych, indywidualnych warunków i kosztów wysyłki.
 2. Dostawa zamówionych Towarów w zależności od wybranego towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Koszty dostawy wynoszą: dostawa kurierem przy wpłacie na konto dla przesyłek krajowych (przedpłacie): 20 zł - kurier Inpost;  23 zł - kurier Pocztex 48, 20 zł - kurier DPD, 20 zł - kurier DHL, 16 zł Paczkomatem Inpost.

  Dostawa kurierem za pobraniem (zapłata do rąk kuriera przy odbiorze) dla przesyłek krajowych: 25 zł - kurier Inpost, 28 zł - kurier Pocztex 48, 25 zł - kurier DPD, 25 zł - kurier DHL.

  Darmowa dostawa realizowana jest dla zamówień powyżej 299 zł, wysyłanych za pomocą Paczkomaty Inpost  i Kurier Inpost na terenie Polski.

  Dostawa kurierem przy wpłacie na konto dla przesyłek zagranicznych do krajów Unii Europejskiej (przedpłacie): od 35 zł - Kurier GLS. Cena wysyłki zagranicznej jest zależna od wagi przesyłki i kraju docelowego.

  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

  Koszty dostawy zawierają zryczałtowane koszty przesyłki wraz z pakowaniem i nie są doliczane żadne inne dodatkowe opłaty.

  Ważna informacja!
  Jeśli Twoja przesyłka doręczana pod adres jest uszkodzona, poproś doręczyciela o sporządzenie tzw. protokołu szkody. Tak sporządzony protokół będzie przydatny w momencie złożenia ewentualnej reklamacji.

  Jeśli widzisz, że Twoja przesyłka paczkomatowa jest uszkodzona, zgłoś to jeszcze przy Paczkomacie (maszyna przed zakończeniem odbioru zapyta Cię, czy z przesyłką jest wszystko w porządku).

  Jeśli nie sporządzisz protokołu szkody w momencie odbioru przesyłki, wciąż masz 7 dni na sporządzenie protokołu w oddziale.

  Do złożenia reklamacji w Ekome Sp. z o.o. niezbędne jest dołączenie skanu protokołu szkody i nr zgłoszenia. Pamiętaj! Jeśli widzisz, że paczka jest uszkodzona już w momencie odbioru, możesz odmówić jej przyjęcia i powiadomienia nas pisemnie (mailowo) o tym fakcie. Uszkodzona przesyłka zostanie odesłana do nadawcy.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi:

  Za pośrednictwem kuriera - czas dostawy maksymalnie od 1 do 3 dni tylko w dni robocze (z wyłączeniem piątków), Poczta Polska od 2-5 dni roboczych. W przypadku towarów na zamówienie (informacja wskazana w opisie każdego towaru) lub braku towarów w magazynie Klient zostanie w terminie do 3 dni poinformowany o planowanym terminie dostawy i po jego zaakceptowaniu towar zostanie dosłany w nowym terminie. W przypadku braku akceptacji nowego terminu Klient może zrezygnować z zamówienia, a ewentualne dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone w pełnej kwocie.
 5. Przesyłki wysyłane są od poniedziałku do piątku. Opłacone zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 realizowane są tego samego dnia.

 6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (Regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu. Dodatkowo Regulamin prezentowany jest w serwisie internetowym pod adresem www.ekome.pl skąd można go pobrać i wydrukować.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w wysokości brutto w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 • za pomocą płatności elektronicznych (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. oraz Przelewy24),

  Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 • przelewem na nr konta w mBanku 94 1140 2004 0000 3302 7752 9589,
 • za pobraniem,

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować nas: Ekome Sp. z o.o. ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, email: sklep@ekome.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może także wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy na naszej stronie internetowej www.ekome.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, prześlemy potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi otrzymane płatności równe wysokości zakupu towaru lub towarów, oraz kosztów dostarczenia rzeczy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany przez Klienta nr rachunku bankowego, niezwłocznie po odebraniu rzeczy, nie później niż 14 dni od dnia zwrotu rzeczy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwrotowi podlega wyłącznie towar nie noszący żadnych śladów użycia i tylko taki może zostać przyjęty z gwarancją zwrotu środków. Wraz ze zwracanym towarem Klient musi odesłać: dowód zakupu oraz wszystkie przedmioty, dokumenty, instrukcje, które otrzymał wraz z zakupionym produktem.

Towar należy odesłać na adres:
FlexLS
Pass 20k, Budynek 9
05-870 Błonie
woj. mazowieckie.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Ekome Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Ekome Sp. z o.o. ul. Lęborska 3B, 80-336 Gdańsk, sklep@ekome.pl. Ekome Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Ekome Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu Ekome, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ekome Sp. z o.o. ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, sklep@ekome.pl o wszelkich nieprawidłowościach, utrudnieniach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu Ekome.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Ekome Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ekome Sp. z o.o. ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, sklep@ekome.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu Ekome.
 5. Ekome Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ekome Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ekome Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Ekome Sp. z o.o.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zalecamy kontakt sklep@ekome.pl lub Tel.: 603039243 celem ich wyjaśnienia. Zawsze staramy się rozwiązać wszystkie sytuacje w sposób korzystny dla Klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium